Ο Διευθυντής Πωλήσεων είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων μιας εταιρείας με σκοπό την επίτευξη στόχων πωλήσεων και επιχειρηματικών στόχων. Οι απαιτήσεις για να γίνει κάποιος Διευθυντής Πωλήσεων ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο και το μέγεθος της εταιρείας, αλλά συνήθως απαιτείται πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή το Marketing ή σε σχετικό κλάδο, μαζί με αρκετά χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση πωλήσεων και πελατών.

Οι ευθύνες ενός Διευθυντή Πωλήσεων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την εταιρεία, αλλά μερικά από τα βασικά καθήκοντα και καθήκοντα περιλαμβάνουν συνήθως:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών πωλήσεων για την επίτευξη στόχων.

 • Ορισμός στόχων πωλήσεων για την ομάδα πωλήσεων και διασφάλιση της εκπλήρωσής τους.

 • Πρόσληψη, εκπαίδευση και διαχείριση προσωπικού πωλήσεων

 • Ανάπτυξη σχέσεων με βασικούς πελάτες και δημιουργία ισχυρών συνεργασιών μαζί τους

 • Παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων πωλήσεων για τον εντοπισμό τάσεων, ευκαιριών και προκλήσεων

 • Η επίβλεψη της προετοιμασίας των εκθέσεων πωλήσεων και η παρουσίασή τους στην ανώτερη διοίκηση και τα στελέχη

 • Συνεργασία με ομάδες μάρκετινγκ και ομάδες ανάπτυξης προϊόντων για τη δημιουργία και την προώθηση στην αγορά νέων προϊόντων

 • Ανάλυση των τάσεων της αγοράς και εντοπισμός νέων επιχειρηματικών ευκαιριών

 • Καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων για τη βελτίωση της απόδοσής τους και την επίτευξη των στόχων εξέλιξης και καριέρας τους

Ο Διευθυντής Πωλήσεων είναι μια σημαντική θέση σε μια εταιρεία για διάφορους λόγους:

 • Οι πωλήσεις αποτελούν κρίσιμο στοιχείο οποιασδήποτε επιχείρησης και ο Διευθυντής Πωλήσεων είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η ομάδα πωλήσεων αποδίδει στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την επίτευξη των στόχων εσόδων της εταιρείας.

 • Ένας Διευθυντής Πωλήσεων μεταφέρει εμπειρία και γνώση στην ομάδα πωλήσεων και είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη για να βοηθήσει τους πωλητές να επιτύχουν τους στόχους τους.

 • Ένας Διευθυντής Πωλήσεων είναι σε θέση να αναλύει δεδομένα πωλήσεων για να εντοπίσει τάσεις και ευκαιρίες και μπορεί να αναπτύξει στρατηγικές για να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες.

 • Ένας Διευθυντής Πωλήσεων παίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση σχέσεων με βασικούς πελάτες και συνεργάτες και είναι σε θέση να διαπραγματεύεται συμφωνίες και να κλείνει τις πωλήσεις για λογαριασμό της εταιρείας.

 • Ένας Διευθυντής Πωλήσεων είναι σε θέση να παρακινεί και να καθοδηγεί μια ομάδα πωλήσεων για την επίτευξη των στόχων της και είναι καθοριστικός για την προώθηση ενός θετικού και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Συμπερασματικά, ο Διευθυντής Πωλήσεων είναι ένα κρίσιμο μέλος της ηγετικής ομάδας μιας εταιρείας, υπεύθυνος για την ηγεσία και την καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι πωλήσεων της επιχείρησης. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι στόχοι πωλήσεων της επιχείρησης είναι άμεσα συνυφασμένοι με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης καθώς επιχείρηση που δεν πουλά είναι καταδικασμένη να αποτύχει.