Ένας QA Tester, γνωστός και ως ελεγκτής διασφάλισης ποιότητας, είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το λογισμικό, οι εφαρμογές και τα συστήματα λειτουργούν όπως αναμένεται και πληρούν τις απαιτήσεις του τελικού πελάτη. Βρίσκεται συνεχώς σε στενή συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης του λογισμικού, τους project managers και τους ενδιαφερόμενους φορείς για να διασφαλίσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία.

Οι απαιτήσεις για έναν QA Tester ποικίλλουν ανάλογα με την εταιρεία και το έργο, αλλά συνήθως είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, στην ανάπτυξη λογισμικού και τον προγραμματισμό ή σε συναφή τομέα.

 • Γνώση μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού και βέλτιστων πρακτικών διασφάλισης ποιότητας.

 • Εμπειρία με εργαλεία διαχείρισης δοκιμών και εντοπισμού σφαλμάτων, όπως Jira και Bugzilla.

 • Κατανόηση του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC) και μεθοδολογιών δοκιμών (Agile, Waterfall κ.λπ.).

 • Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα αλλά και ως μέλος ομάδας.

 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάλυσης.

 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και σύνταξης εγγράφων.

 • Εξοικείωση με γλώσσες προγραμματισμού όπως Java, Python και C++.

Οι αρμοδιότητες ενός QA Tester περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Επανεξέταση και ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος και των επιχειρηματικών απαιτήσεων για να διασφαλιστεί ότι ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες του πελάτη.

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εκτέλεση σεναρίων δοκιμών

 • Εντοπισμός, αναφορά και παρακολούθηση προβλημάτων και σφαλμάτων λογισμικού

 • Συμμετοχή σε αναβάθμιση του προγραμματιστικού κώδικα και διασφάλιση ότι το λογισμικό πληροί τα πρότυπα και τις προδιαγραφές όπως αυτές έχουν συνολικά καθοριστεί

 • Συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης λογισμικού για να διασφαλιστεί ότι τα σφάλματα διορθώνονται έγκαιρα

 • Ενημέρωση για τις τάσεις του κλάδου και τις αναδυόμενες τεχνολογίες

 • Διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του λογισμικού με τη διενέργεια δοκιμών ασφαλείας και penetration tests

 • Αποτελεσματική επικοινωνία με τους διαχειριστές του έργου, τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλα μέλη της ομάδας

Οι QA Testers είναι αναγκαίοι σε μια εταιρεία επειδή διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ότι το λογισμικό και οι εφαρμογές που παραδίδονται στους πελάτες είναι υψηλής ποιότητας και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του πελάτη. Στο σημερινό ταχέως αναπτυσσόμενο και άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι επιτακτική ανάγκη οι εταιρείες να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους. Ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι αναγκαία η παρουσία του QA Tester, καθώς είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό τυχόν ζητημάτων ή προβλημάτων του λογισμικού και η συνεργασία με τους developers για την επίλυσή τους.

Ο ρόλος ενός QA Tester στην επιχείρηση είναι να διασφαλίζει ότι το λογισμικό και οι εφαρμογές που παρέχονται από την εταιρεία είναι αξιόπιστα, αποτελεσματικά και πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών. Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό και την αναφορά τυχόν ελαττωμάτων ή σφαλμάτων στο λογισμικό και τη συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης για την επίλυσή τους. Διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ότι το λογισμικό είναι ασφαλές και πληροί όλα τα σχετικά πρότυπα. Επιπλέον, ο QA Tester είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του λογισμικού, διασφαλίζοντας ότι είναι απαλλαγμένο από τυχόν ευπάθειες ή κινδύνους.

Συμπερασματικά, ο ρόλος ενός QA Tester είναι κρίσιμος για την επιτυχία οποιουδήποτε έργου ανάπτυξης λογισμικού. Διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση ότι το λογισμικό και οι εφαρμογές που παραδίδονται στους πελάτες είναι υψηλής ποιότητας, πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και δεν παρουσιάζουν ελαττώματα και σφάλματα. Με την τεχνογνωσία και την προσοχή τους στη λεπτομέρεια, οι QA Testers διασφαλίζουν ότι το λογισμικό και οι εφαρμογές που παρέχονται από την εταιρεία είναι αξιόπιστα, αποτελεσματικά, ασφαλή και πληρούν τα πρότυπα και τους κανονισμούς του κλάδου. Αυτό βοηθά στην εδραίωση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πελάτες, κάτι που είναι απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανάπτυξη της επιχείρησης.